Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.06.13 15:01:03

OlaHime
Królowa
Dołączył: 2020.06.12
Liczba postów: 100
FedoraFirefox 76.0

KONSTYTUCJA KRÓLESTWA VOXLANDU

I
K R Ó L E S T W O  V O X L A N D U
1. Królestwo Voxlandu jest samorządnym i niepodległym państwem wirtualnym.
2. Królestwo Voxlandu jest państwem unitarnym, nieposiadającym formalnych jednostek podziału terytorialnego.
3. Symbole określa osobny dekret.
4. Walutą Królestwa Voxlandu jest Muszla, która nie podlega podziałowi.
5. Stolicą Królestwa Voxlandu jest Vox.
6. Królestwo Voxlandu wyrzeka się wszelkich działań zbrojnych.

II
W Ł A D Z A W Y K O N A W C Z A
1. Władczynią/cą Królestwa Voxlandu jest Król/owa.
2. Tytuł jak i funkcja ta są dziedziczne.
3. Król/owa posiada prawo do wydawania dekretów z mocą ustawy.
4. Król/owa odpowiada przed Ludem i Towarzyszem Wandą.
5. Król/owa posiada prawo odznaczania jak i nadawania tytułów szlacheckich obywatelom Królestwa Voxlandu.
5.1. Wykaz, oraz hierarchię poszególnych tytułów i odznaczeń stanowi osobny dekret.
6. Władzę doradczą sprawuje Kanclerz, wybierany w wyborach powszechnych.
6. 1. Obowiązkiem Kanclerza jest doradztwo w sprawach bieżących i sformowanie oraz przewodzenie ponadpartyjnemu Rządowi Królewskiemu.
6. 2. Na urząd Kanclerza nie może kandydować osoba w przeszłości skazana prawomocnym wyrokiem na terenie Królestwa Voxlandu ani pełniąca urząd Króla Seniora.
6. 3. Kanclerz Królestwa Voxlandu może być odwołany przez głosowanie w Zgromadzeniu Narodowym większością 3/4 głosów.
6. 4. Kadencja Kanclerza wynosi 3 miesiące.
6. 5. Kanclerz może ubiegać się o reelekcję maksymalnie 10 razy.
Artykuy 6 i 6.1 w brzmieniu ustalonym Ustawą-Poprawką do Konstytucji Królestwa Voxlandu z dnia 1 lipca 2020
Artykuły 6.2 do 6.5. dodane mocą Ustawy-Poprawki do Konstytucji Królestwa Voxlandu z dnia 1 lipca 2020

III
W Ł A D Z A U S T A W O D A W C Z A
1. Prawo Królestwa Voxlandu stanowią, w hierarchii od najważniejszego:
1.1. Konstytucja;
1.2. Dekrety Królewskie;
1.3. Ustawy ratyfikowane przez Zgromadzenie Narodowe;
2. Zgromadzenie Narodowe jest jednoizbowym parlamentem Królestwa Voxlandu.
2.1. W Zgromadzeniu Narodowym zasiadają wszyscy obywatele Królestwa Voxlandu.
2.2. Obradom Zgromadzenia Narodowego przewidzi Marszałek Voxlandu, wybierany przez Króla/ową.
2.3. Przewód Ustawodawczy w Zgromadzeniu Narodowym brzmi następująco:
2.3.1. Każdy obywatel ma prawo przedłożyć projekt ustawy do dyskusji;
2.3.2. W przypadku uwag, projekt ustawy jest kierowany do poprawy i tylko po uwzględnieniu zmian może być poddany kolejnej debacie;
2.3.3. Każdy projekt ustawy, co do którego nie ma żadnych uwag, zostaje poddany pod głosowanie;
2.3.4. Zarówno głosowanie, jak i zgłaszanie poprawek są ograniczone czasem trwania nie dłuższym, niż trzy dni;
2.3.5. Do przyjęcia projektu ustawy przez Zgromadzenie Narodowe wymagana jest większość głosów;
2.3.6. Projekt przyjęty przez Zgromadzenie Narodowe zostaje przedłożony Królowi/ej do podpisu;
2.3.7. Król/owa posiada prawo weta;
2.3.8. W przypadku zawetowania ustawy - automatycznie wraca ona do segmentu procedowania wymienionego w punkcie 2.3.2;
2.3.9. W przypadku trzykrotnego weta, projekt nie jest procedowany dalej.
2.3.10. Po podpisaniu projektu ustawy przez Króla/ową, staje się on prawem.
2.4. Prawo Królestwa Voxlandu jest publikowane w odpowiednim, wydzielonym dziale Forum Królestwa Voxlandu, oraz w innych odpowiednich miejscach.
2.4.1. Fakt nieopublikowania aktu prawnego w powyższych miejscach nie ma wpływu na jego obowiązywanie.

IV
W Ł A D Z A S Ą D O W N I C Z A
1. Władzę sądowniczą sprawuje Król/owa, za wyjątkiem sytuacji opisanej w artykule 1.1.
1.1. W przypadku, w którym jedną ze stron procesu jest państwo lub Król/owa, proces prowadzi Kanclerz.
2. Zawartość Kodeksu Karnego określa ustawa.
Artykuł 1 w brzmieniu ustalonym Ustawą-Poprawką do Konstytucji Królestwa Voxlandu z dnia 25 czerwca 2020
Artykuł 1.1. dodany mocą Ustawy-Poprawki do Konstytucji Królestwa Voxlandu z dnia 25 czerwca 2020V
O B Y W A T E L E I O B Y W A T E L S T W O
1. Obywatelstwo Królestwa Voxlandu nabywa się:
1.1. Poprzez adopcję przez obywatela Krolestwa Voxlandu - z tym jednak zastrzeżeniem, iż jeśli od momentu adopcji do przybycia na terytorium Królestwa minie więcej, niż miesiąc, wtedy probant nie nabywa obywatelstwa, a jedynie prawo pobytu na czas nieokreślony.
1.2. Poprzez złożenie wniosku na ręce Króla/owej, nie wcześniej jednak, aniżeli po miesiącu od pierwszej wypowiedzi w systemach teleinformatycznych wykorzystywanych przez Królestwo Voxlandu.
2. Każdy obywatel ma prawo do równego traktowania przed prawem.
3. Każdy obywatel ma prawo do ochrony i obrony przed jakąkolwiek dyskryminacją, zwłaszcza bazującą na wyznawanej religii (bądź jej braku), poglądach politycznych, orientacji seksualnej, poczuciu przynależności płciowej, gatunku, wyglądzie oraz majętności.

VI
P O Z O S T A Ł E
1. Wszelkie inne kwestie reguluje Dekret, Ustawa bądź prawo lokalne.

VII
Z M I A N A K O N S T Y T U C J I
1. Zmiana konstytucji następuje w drodze ustawy.
2. Projekt musi zostać przyjęty w Zgromadzeniu Narodowym większością głosów.
3. Projekt jest przedłożony do oceny Króla/owej przez Marszałka Voxlandu.
4. Podpisany Projekt staje się nową Konstytucją.

Artykuł 2 w brzmieniu ustalonym Ustawą-Poprawką do Konstytucji Królestwa Voxlandu z dnia 13 września 2020

VIII
P R Z E P I S Y P R Z E J Ś C I O W E
1. Traci moc Konstytucja Królestwa Voxlandu z dnia 5 maja 2020.


(-) Aleksandra I Długoogoniasta
Prezydentka Republiki Baridas, tamże Kwestorka, Cesarzowa Tuolelenkki, Arcyksiężna Egerloon, Diuczessa Jajeczka, Baronowa Sint Arco, Baronessa w Sarmacji, Hrabina Litawy, Szlachetna Dama w Ardemii, Lady Admiralicji.

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
wodzislaw - mta-playyourstory - gamehelpor - taktixpl - verczi