Królestwo Voxlandu

Wiwat Królowa Justyna I!

Nie jesteś zalogowany na forum.

#1 2020.06.01 12:58:19

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Obrady Komisji ds. Zjednoczenia/ propozycja Konstytucji

Rozdział I
[Federacja]

Art. 1. [NAZWA PAŃSTWA] jest republiką federalną, o ustroju demokratycznym, zapewniającym bezpieczeństwo swoich prowincji oraz ich dziedzictwa.

Art. 2. Władza w [NAZWA PAŃSTWA] należy do obywateli, którzy ją sprawują bezpośrednio, lub przez swoich przedstawicieli w Prezydium i Izbie Narodów.

Art. 3.
1. Władzę ustawodawczą w [NAZWA PAŃSTWA] pełni Izba Obywatelska i Izba Narodów.
2. Władzę wykonawczą w [NAZWA PAŃSTWA] pełni Przewodniczący Prezydium wraz z Prezydium.
3. Władzę sądowniczą w [NAZWA PAŃSTWA] pełnią niezależne sądy.

Art. 4. Językiem urzędowym państwa jest język polski, dozwolone jest stosowanie na szczeblu prowincjonalnym innych języków jako pomocniczych.

Art. 5.
1. Stolicą [NAZWA PAŃSTWA] jest miasto [???], któremu przysługuje przydomek Miasto Stołeczne.

2. W stolicy swoje siedziby mają organy władzy federalnej, oraz instytucje administracji centralnej.

Art. 6.
1. [OPIS FLAGI]

2. [OPIS GODŁA]

3. [OPIS HYMNU]

4. Wzory flagi i herbu, oraz pełen tekst pieśni znajdują się w załączniku do Konstytucji.

Art. 7. Flaga, godło, hymn są chronione prawem, szczegóły ochrony zawarte są w ustawie. Wszelkie prawa do dzieł znajdujących się w załączniku posiada wyłącznie [NAZWA PAŃSTWA].

Art. 8.
Prawo [NAZWA PAŃSTWA] stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, traktaty i umowy międzynarodowe oraz wewnętrzne, które zostały zatwierdzone i ratyfikowane przez Izbę Obywatelską i Izbę Narodów, ustawy specjalne, uchwały Prezydium, ustawy zwykłe, prawo samorządowe, prawo zwyczajowe.

Rozdział II
[Izba Obywatelska]

Art. 9 Izba Obywatelska [NAZWA PAŃSTWA] to izba niższa władzy ustawodawczej.

Art. 10. Izba Obywatelska to organ władzy ustawodawczej, gwarant niezależności jej władz. Składa się ze wszystkich Obywateli.

Art. 11. Izba Obywatelska podejmuje ustawy większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Obywateli biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Szczegółowe zasady funkcjonowania władzy ustawodawczej, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Izby Obywatelskiej będący ustawą. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdemu Obywatelowi.

Art. 12. Izbie Obywatelskiej przewodniczy Przewodniczący. Przewodniczącego wybierają Obywatele spośród siebie.

Rozdział III
[Izba Narodów]

Art. 13. Izba Narodów sprawuje wyższą władzę ustawodawczą. Jej zgody wymaga każdy traktat międzynarodowy. Izba Narodów może zawetować każdą ustawę Izby Obywatelskiej. Szczegóły sprawowania przez Izbę Narodów władzy sądowniczej i ustawodawczej określa ustawa.

Art. 14. 1. W skład Izby Narodów wchodzi trzech obywateli powoływanych w równej liczbie przez Izbę Obywatelską.
2. Członkowie Izby Narodów wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona.
3. Kadencja Izby Narodów trwa rok.

Gdzieś tu powinien być rozdział IV- Prezydium, ale nie wiem jak to opisać (i czy ma on być). Artykuły (i hipotetycznie rozdziały) wtedy trzeba poprzestawiać.

Rozdział V
[Przewodniczacy Prezydium]

Art. 15.
1. Przewodniczący Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] jest najwyższym przedstawicielem[NAZWA PAŃSTWA] w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych.

2. Przewodniczący Prezydium wraz z Prezydium czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz przestrzegania umów międzynarodowych.

Art. 16.
1. Przewodniczący Prezydium jest wybierany przez członków Prezydium spośród siebie.

2. Przewodniczący Prezydium jest wybrany na całą kadencję Prezydium.

Art. 17.
Przewodniczący Prezydium obejmuje urząd po złożeniu przed Izbą Obywatelską przysięgi następującej treści: "Obejmując z woli Narodu urząd Przewodniczącego Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a także, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem." Przysięga może być również złożona z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 18.
1. Przewodniczący Prezydium sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych.

2. Przewodniczący Prezydium mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli [NAZWA PAŃSTWA] na wniosek Prezydium w innych państwach oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw.

Art. 19. Przewodniczący Prezydium sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Art. 20. Przewodniczący Prezydium nadaje i odbiera z obywatelstwo [NAZWA PAŃSTWA].

Art. 21.
1. Przewodniczący Prezydium zarządza referendum ogólnokrajowe z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 1/5 wszystkich obywateli oraz w przypadkach gdy nakazują tak konstytucja i ustawy. Szczegóły odnośnie organizacji referendum określa odrębna ustawa.

2. Referendum jest wiążące jeżeli udział w nim wzięło przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania. Na mocy wyników referendum może zostać odrzucona ustawa.

Art. 22.
W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Przewodniczący za zgodą reszty Prezydium wydaje rozporządzenia i zarządzenia.

Art. 23.
1. Opróżnienie urzędu Przewodniczącego Prezydium przed upływem kadencji następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się urzędu,

3) złożenia z urzędu orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Rozdział VI
[Wymiar sprawiedliwości]

Art. 24. Sądy są niezależne od innych władz.

Art. 25. Sądy wydają wyroki w imieniu [NAZWA PAŃSTWA] lub w imieniu danej prowincji.

Art. 26. Najwyższymi organami władzy sądowniczej jest Sąd Najwyższy.

Art. 27.
1. Sąd Najwyższy jest sądem, przed którym toczą się procesy obywateli, którzy złamali prawo federalne, oraz procesy odwoławcze od wyroków sądów prowincjonalnych, skargi i sprawy kasacyjne, stwierdza również ważność wyborów i referendów.

2. Sąd Najwyższy rozstrzyga spory pomiędzy organami państwa, wydaje wykładnie prawa, sprawdza zgodność ustaw z Ustawą Konstytucyjną.

Art. 28. Sędziowie są wybierani w wyborach wszystkich obywateli, szczegóły określa ustawa.

Rozdział VII
[Prawa obywatela]

Art. 29. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do wolności swoich przekonań.

Art. 30. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do wolności słowa.

Art. 31. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do bezpieczeństwa, które to ma udzielić państwo.

Art. 32. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do uzyskania pomocy od organów państwowych.

Art. 33. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo wymagać rzetelnego funkcjonowania organów rządowych.

Rozdział VIII
[Prowincje]

Art. 34. Prowincje mają prawo do:

a) uchwalania własnego prawa, według przyjętych przez prowincję zasad, zgodnego z aktami prawa federalnego najwyższego szczebla, czyli konstytucją i ustawami;

b) prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej;

c) dysponowania swoim własnym majątkiem, wedle własnego uznania;

d) posiadania własnego nazewnictwa stanowisk i urzędów.

e) organizacji własnych organów władzy sądowniczej.

Art. 35.
1.Wszystkie prowincje [NAZWA PAŃSTWA] mają zagwarantowaną podmiotowość, ich obszar nie może być włączony w skład innej prowincji, ani też na ich obszarze nie może powstać inna prowincja bez zgody wyrażonej w referendum lokalnym w którym co najmniej 4/5 głosujących opowie się za włączeniem do innej prowincji lub utworzeniem na jej obszarze nowej, przy frekwencji wynoszącej co najmniej połowę liczby ludności danej prowincji.
2. Prowincje których liczba ludności nie pozwala na organizację referendum, nie mogą stać się częścią innej prowincji, ani też na ich obszarze nie może powstać nowa prowincja.
3. Przebieg granic między prowincjami regulują między sobą władze prowincji przy arbitrażu Sądu Najwyższego.
4. Obowiązkiem [NAZWA PAŃSTWA] jest zachowanie dziedzictwa każdej ze swoich prowincji.

Rozdział IX
[Postanowienia końcowe]

Art. 36. Konstytucja wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Praw.

Art. 37. Niniejszą ustawę można zmienić bądź uchylić w drodze ustawy podjętej bezwzględną większością głosów i zatwierdzonej w drodze referendum ogólnokrajowego.

Przedstawiam propozycję Konstytucji. Wiem, że jest ona niedoskonała (m.in. nie miałem pomysłu na Prezydium), dlatego zapraszam do zgłaszania poprawek.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

#2 2020.06.01 13:52:11

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Obrady Komisji ds. Zjednoczenia/ propozycja Konstytucji

Ja proponuję poprawkę odnośnie Prezydium.

ROZDZIAŁ IV
[Prezydium]

Art. 15. Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] jest organem doradczym i wykonawczym.

Art. 16. Członkowie Prezydium są wybierani w demokratycznych, powszechnych wyborach.

Art. 17. Prezydium stoi na straży konstytucji i jest gwarantem nienaruszalności ustroju państwa.

Art. 18. Kadencja Prezydium wynosi 4 miesiące.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#3 2020.06.01 16:05:00

Aleksander Novak
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.05
Liczba postów: 22
WindowsChrome 83.0.4103.61

Odp: Obrady Komisji ds. Zjednoczenia/ propozycja Konstytucji

i cyk popraweczka, dodałem tam prezydium oraz drobne zmiany. Wkrótce jeszcze ten se napiszem popraweczke by były jakieś siły zbrojne w sensowny sposób zachowania dziedzictwa armii.

Rozdział I
[Federacja]

Art. 1. [NAZWA PAŃSTWA] jest republiką federalną, o ustroju demokratycznym, zapewniającym bezpieczeństwo swoich prowincji oraz ich dziedzictwa.

Art. 2. Władza w [NAZWA PAŃSTWA] należy do obywateli, którzy ją sprawują bezpośrednio, lub przez swoich przedstawicieli w Prezydium i Izbie Narodów.

Art. 3.
1. Władzę ustawodawczą w [NAZWA PAŃSTWA] pełni Izba Obywatelska i Izba Narodów.
2. Władzę wykonawczą w [NAZWA PAŃSTWA] pełni Przewodniczący Prezydium wraz z Prezydium.
3. Władzę sądowniczą w [NAZWA PAŃSTWA] pełnią niezależne sądy.

Art. 4. Językiem urzędowym państwa jest język polski, dozwolone jest stosowanie na szczeblu prowincjonalnym innych języków jako pomocniczych.

Art. 5.
1. Stolicą [NAZWA PAŃSTWA] jest miasto [???], któremu przysługuje przydomek Miasto Stołeczne.

2. W stolicy swoje siedziby mają organy władzy federalnej, oraz instytucje administracji centralnej.

Art. 6.
1. [OPIS FLAGI]

2. [OPIS GODŁA]

3. [OPIS HYMNU]

4. Wzory flagi i herbu, oraz pełen tekst pieśni znajdują się w załączniku do Konstytucji.

Art. 7. Flaga, godło, hymn są chronione prawem, szczegóły ochrony zawarte są w ustawie. Wszelkie prawa do dzieł znajdujących się w załączniku posiada wyłącznie [NAZWA PAŃSTWA].

Art. 8.
Prawo [NAZWA PAŃSTWA] stanowią, w hierarchii ważności: Konstytucja, traktaty i umowy międzynarodowe oraz wewnętrzne, które zostały zatwierdzone i ratyfikowane przez Izbę Obywatelską i Izbę Narodów, ustawy specjalne, uchwały Prezydium, ustawy zwykłe, prawo samorządowe, prawo zwyczajowe.

Rozdział II
[Izba Obywatelska]

Art. 9 Izba Obywatelska [NAZWA PAŃSTWA] to izba niższa władzy ustawodawczej.

Art. 10. Izba Obywatelska to organ władzy ustawodawczej, gwarant niezależności jej władz. Składa się ze wszystkich Obywateli.

Art. 11. Izba Obywatelska podejmuje ustawy większością bezwzględną, należy przez to rozumieć poparcie projektu aktu prawnego przez ponad połowę Obywateli biorących udział w głosowaniu, z zastrzeżeniem, iż większość bezwzględna wymaga oddania głosu przez co najmniej połowę liczby Obywateli, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Szczegółowe zasady funkcjonowania władzy ustawodawczej, a w szczególności czas trwania i sposób przeprowadzania debat i głosowań, określa Regulamin Izby Obywatelskiej będący ustawą. Prawo do inicjatywy ustawodawczej przysługuje każdemu Obywatelowi.

Art. 12. Izbie Obywatelskiej przewodniczy Przewodniczący. Przewodniczącego wybierają Obywatele spośród siebie.

Rozdział III
[Izba Narodów]

Art. 13. Izba Narodów sprawuje wyższą władzę ustawodawczą. Jej zgody wymaga każdy traktat międzynarodowy. Izba Narodów może zawetować każdą ustawę Izby Obywatelskiej. Szczegóły sprawowania przez Izbę Narodów władzy sądowniczej i ustawodawczej określa ustawa.

Art. 14. 1. W skład Izby Narodów wchodzi trzech obywateli powoływanych w równej liczbie przez Izbę Obywatelską.
2. Członkowie Izby Narodów wybierają Przewodniczącego spośród swojego grona.
3. Kadencja Izby Narodów trwa rok.

Gdzieś tu powinien być rozdział IV- Prezydium, ale nie wiem jak to opisać (i czy ma on być). Artykuły (i hipotetycznie rozdziały) wtedy trzeba poprzestawiać.

Rozdział V
[Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] ]

Art. 15.
Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] to kolegialna głowa państwa.

Art. 16.
Prezydium składa się z przedstawicieli państw składkowych.

Art. 17.
Przedstawiciele państw składkowych [NAZWA PAŃSTWA] są wybierani w swoich prowincjach w wyborach lokalnych zwykłą większością.

Art. 18.
Kadencja Prezydium [NAZWA PĄŃSTWA] trwa 4 miesiące.

Rozdział VI
[Przewodniczący Prezydium]

Art. 19.
1. Przewodniczący Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] jest najwyższym przedstawicielem[NAZWA PAŃSTWA] w stosunkach wewnętrznych i międzynarodowych.

2. Przewodniczący Prezydium wraz z Prezydium czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa Państwa, nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium oraz przestrzegania umów międzynarodowych.

Art. 20.
1. Przewodniczący Prezydium jest wybierany przez członków Prezydium spośród siebie.

2. Przewodniczący Prezydium jest wybrany na całą kadencję Prezydium.

Art. 21.
Przewodniczący Prezydium obejmuje urząd po złożeniu przed Izbą Obywatelską przysięgi następującej treści: "Obejmując z woli Narodu urząd Przewodniczącego Prezydium [NAZWA PAŃSTWA] uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności Narodu, niepodległości i bezpieczeństwa Państwa, a także, że dobro Ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem." Przysięga może być również złożona z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".

Art. 22.
1. Przewodniczący Prezydium sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków zagranicznych.

2. Przewodniczący Prezydium mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli [NAZWA PAŃSTWA] na wniosek Prezydium w innych państwach oraz przyjmuje listy uwierzytelniające i odwołujące akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw.

Art. 23. Przewodniczący Prezydium sprawuje ogólne kierownictwo protokolarne w dziedzinie zewnętrznego i wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Art. 24. Przewodniczący Prezydium nadaje i odbiera z obywatelstwo [NAZWA PAŃSTWA].

Art. 25.
1. Przewodniczący Prezydium zarządza referendum ogólnokrajowe z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej 1/5 wszystkich obywateli oraz w przypadkach gdy nakazują tak konstytucja i ustawy. Szczegóły odnośnie organizacji referendum określa odrębna ustawa.

2. Referendum jest wiążące jeżeli udział w nim wzięło przynajmniej połowa uprawnionych do głosowania. Na mocy wyników referendum może zostać odrzucona ustawa.

Art. 26.
W celu wykonania ustaw i na podstawie udzielonych w nich upoważnień Przewodniczący za zgodą reszty Prezydium wydaje rozporządzenia i zarządzenia.

Art. 27.
1. Opróżnienie urzędu Przewodniczącego Prezydium przed upływem kadencji następuje wskutek:

1) śmierci,

2) zrzeczenia się urzędu,

3) złożenia z urzędu orzeczeniem Sądu Najwyższego.

Rozdział VII
[Wymiar sprawiedliwości]

Art. 28. Sądy są niezależne od innych władz.

Art. 29. Sądy wydają wyroki w imieniu [NAZWA PAŃSTWA] lub w imieniu danej prowincji.

Art. 30. Najwyższymi organami władzy sądowniczej jest Sąd Najwyższy.

Art. 31.
1. Sąd Najwyższy jest sądem, przed którym toczą się procesy obywateli, którzy złamali prawo federalne, oraz procesy odwoławcze od wyroków sądów prowincjonalnych, skargi i sprawy kasacyjne, stwierdza również ważność wyborów i referendów.

2. Sąd Najwyższy rozstrzyga spory pomiędzy organami państwa, wydaje wykładnie prawa, sprawdza zgodność ustaw z Ustawą Konstytucyjną.

Art. 32. Sędziowie są wybierani w wyborach wszystkich obywateli, szczegóły określa ustawa.

Rozdział VIII
[Prawa obywatela]

Art. 33. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do wolności swoich przekonań.

Art. 34. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do wolności słowa.

Art. 35. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do bezpieczeństwa, które to ma udzielić państwo.

Art. 36. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo do uzyskania pomocy od organów państwowych.

Art. 37. Wszyscy obywatele [NAZWA PAŃSTWA] mają prawo wymagać rzetelnego funkcjonowania organów rządowych.

Rozdział IX
[Prowincje]

Art. 38. Prowincje mają prawo do:

a) uchwalania własnego prawa, według przyjętych przez prowincję zasad, zgodnego z aktami prawa federalnego najwyższego szczebla, czyli konstytucją i ustawami;

b) prowadzenie samodzielnej polityki wewnętrznej;

c) dysponowania swoim własnym majątkiem, wedle własnego uznania;

d) posiadania własnego nazewnictwa stanowisk i urzędów.

e) organizacji własnych organów władzy sądowniczej.

Art. 39.
1.Wszystkie prowincje [NAZWA PAŃSTWA] mają zagwarantowaną podmiotowość, ich obszar nie może być włączony w skład innej prowincji, ani też na ich obszarze nie może powstać inna prowincja bez zgody wyrażonej w referendum lokalnym w którym co najmniej 4/5 głosujących opowie się za włączeniem do innej prowincji lub utworzeniem na jej obszarze nowej, przy frekwencji wynoszącej co najmniej połowę liczby ludności danej prowincji.
2. Prowincje których liczba ludności nie pozwala na organizację referendum, nie mogą stać się częścią innej prowincji, ani też na ich obszarze nie może powstać nowa prowincja.
3. Przebieg granic między prowincjami regulują między sobą władze prowincji przy arbitrażu Sądu Najwyższego.
4. Obowiązkiem [NAZWA PAŃSTWA] jest zachowanie dziedzictwa każdej ze swoich prowincji.

Rozdział X
[Postanowienia końcowe]

Art. 40. Konstytucja wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji w Dzienniku Praw.

Art. 41. Niniejszą ustawę można zmienić, uchwalić poprawkę bądź uchylić w drodze ustawy podjętej bezwzględną większością głosów i zatwierdzonej w drodze referendum ogólnokrajowego.


/-/ Aleksander Novak

Offline

#4 2020.06.01 19:59:47

Helmut von Hurrdur
Użytkownik
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 174
AndroidChrome 81.0.4044.138

Odp: Obrady Komisji ds. Zjednoczenia/ propozycja Konstytucji

W takim razie ja, żeby dopełnić tradycji, zrobię poprawkę do poprawki.

Art. 20.

3. Przewodniczący Prezydium może zostać odwołany przed końcem kadencji w wyniku stosownego ogólnokrajowego referendum.


Helmut von Hurrdur, 1. Szogun Marsylii
Konsul Ostatecznej Socjalkapitalistycznej Krucjaty

Offline

#5 2020.06.03 13:00:00

Joahim von Ribertrop
Król-Senior
Dołączył: 2020.05.04
Liczba postów: 383
WindowsFirefox 75.0

Odp: Obrady Komisji ds. Zjednoczenia/ propozycja Konstytucji

Na Discordzie wypłynęło że zapomniałem o jednej, ale to bardzo ważnej rzeczy, a w sumie dwóch. Oto więc tekst poprawki:

Art. 4. 1. Językiem urzędowym państwa są języki polski oraz republikański, dozwolone jest stosowanie na szczeblu prowincjonalnym innych języków jako pomocniczych.
2. Religią państwową jest Westlandzki Kościół Prawosławny.


Król- Senior Voxlandu, II Kanclerz Voxlandu, Szogun Sambany, Ojciec Założyciel Królestwa Voxlandu, Formalny Właściciel Forum
NTKA! Niech Trwa Krucjata Antykerbalowa!

Offline

Użytkowników czytających ten temat: 0, gości: 1
[Bot] CCBot

Stopka

Forum oparte na FluxBB

Darmowe Forum
mta-calmerlife - pasjonaci - epicstore - bloods-gang - takto